LSS Lag (SFS 1193:387)

Om stöd och service till vissa funktionhindrade.

LSS  ska se till att personer med funktionshinder som är omfattande och varaktiga själv så långt som möjligt ska kunna påverka hur deras stöd och service utformas. Målet är att dessa ska ha möjlighet att leva så som andra. För att uppnå detta ger lagen rätt till tio olika insatser. Ingen av dessa kan ges om inte den enskilde själv önskar det.

LSS omfattar personer med:

  1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
  3. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Lagen ger rätt till tio olika insatser som ska garantera goda levnadsvillkor. Dessa ska vara samordnade och varaktiga. Dessutom så ska de individanpassas och vara lättillgängliga. Lagen kan aldrig inskränka en rättighet som någon annan lag ger.

Särskilt stöd och service

Insatserna för särskilt stöd och service är enligt LSS:

1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder,
2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,
3. ledsagarservice,
4. biträde av kontaktperson,
5. avlösarservice i hemmet,
6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov,
8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,
9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna,
10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Källa: Svenska författningssamlingen, Riksdagen.